Overeenkomst

Gebruik van de Website(s)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de websites www.baunat.com & www.baunatjewellery.cn (en alle gelijkaardige juwelen websites van de BAUNAT groep zoals www.baunat.bewww.baunat.fr , www.baunat.net etc). Overal waar www.baunat.com vermeld wordt in deze Algemene Voorwoorden, is dit ook van toepassing op alle gelijkaardige juwelen websites van de BAUNAT groep (www.baunatjewellery.cn, www.baunat.be, www.baunat.fr, www.baunat.net etc) .Door gebruik te maken van deze website verbindt u (hierna de Klant) zich ertoe deze voorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Download onze algemene voorwaarden hier

Aankopen bij BAUNAT
Daarenboven zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle met BAUNAT N.V. aangegane overeenkomsten en bevatten zij onder andere de rechten en verplichtingen van de Klant als die van BAUNAT N.V. De Klant verklaart dat hij/zij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst met BAUNAT N.V. kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van BAUNAT N.V. (o.a. gepubliceerd op www.baunat.com) en deze op uitdrukkelijke wijze goedkeurt en aanvaardt. Deze verklaring van voorafgaandelijke kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding gebeurt door de "internet klant" via elektronische confirmatie, en door de "niet-internet klant" vanaf het moment van instemming met de offerte en de daaropvolgende betaling (of voorschot) van het overeengekomen bedrag.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door BAUNAT N.V., Schupstraat 21, box 5, 2018 Antwerpen, België, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen.

Artikel 1. DEFINITIE, TOEPASSINGSSFEER EN VOORWERP

1.1. Definities

 • BAUNAT N.V.: BAUNAT N.V., onderneming met zetel te 2018 ANTWERPEN, Schupstraat 21, Box 5, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen, tevens handelend onder de handelsnamen BAUNAT N.V., www.baunat.com & www.baunat.be
 • Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BAUNAT N.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
 • Consument Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt;
 • Klant: elke persoon die zich de toegang verschaft tot de website(s) van BAUNAT N.V. en die al dan niet in een contractuele relatie met BAUNAT N.V. staat of komt te staan;
 • Persoon: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging;
 • Producten: het onderwerp en voorwerp van een of meerdere overeenkomsten;
 • Prijzen en/of prijsvermelding op de website: De eenvoudige (prijs)vermelding van een product op de website(s) van BAUNAT N.V. houdt nooit een definitief aanbod in. Daarom kan de Klant hieruit geen rechten ontlenen. (zie hierna Producten met vaste prijsvermelding, Producten met indicatieve prijsvermelding, Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden)
 • Producten met vaste prijsvermelding: De term ‘producten met vaste prijsvermelding' in huidige Algemene Voorwaarden verwijst enkel en alleen naar het feit dat het beschikbare product een (redelijk) stabiele marktprijs kent en er aldus weinig tot geen prijsschommelingen zullen plaatsvinden tussen de eenvoudige (prijs)vermelding van het product op de website(s) van BAUNAT N.V. en de uiteindelijke prijs die voorkomt in het aanbod van BAUNAT N.V. (zie hierna Producten met indicatieve prijsvermelding, Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden)
 • Producten met indicatieve prijsvermelding: De term ‘producten met indicatieve prijsvermelding' in huidige Algemene Voorwaarden verwijst enkel en alleen naar het feit dat het beschikbare product geen stabiele marktprijs kent en dus onderhevig is aan (constante) prijsschommelingen op de markt, dit ten gevolge van de aard van de grondstoffen (bv. zeldzame diamantcomponenten, edm…) of de compositie van het beschikbare product (bv. in geval van of op maat aangevraagde designs). Dit houdt in dat er prijsschommelingen kunnen plaatsvinden tussen de eenvoudige (prijs)vermelding van het product op de website(s) van BAUNAT N.V. en de uiteindelijke prijs die voorkomt in het aanbod van BAUNAT N.V. (zie hierna Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden)
 • Gegarandeerde vaste prijs: De prijs die wordt vermeld in het aanbod van BAUNAT N.V. dat aan de Klant wordt overgemaakt. Deze prijs is een (gegarandeerde) vaste prijs en is bindend voor BAUNAT N.V., voor zolang het aanbod geldt (zie verder art. 1.4. Algemene Voorwaarden).
 • Website(s): de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door BAUNAT N.V. beheerd worden: www.baunat.be & www.baunat.com
 • Identificatiewijzen: De in de Algemene Voorwaarden opgesomde beveiligingssystemen, die door de Klant gebruikt dienen te worden om de toegang tot, en zijn verrichtingen via BAUNAT N.V. op te starten, op te volgen en te beveiligen. Het betreft hier een login en het wachtwoord. BAUNAT N.V. heeft het recht deze Identificatiewijzen aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden deze nieuw gecreëerde systemen eveneens beschouwd als Identificatiewijzen in de zin van deze definitie;

1.2. Toepassingssfeer

 • Website en showrooms van BAUNAT N.V.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website(s) van BAUNAT N.V., alle aanbiedingen van BAUNAT N.V. (via website en de showrooms), alsmede op alle met BAUNAT N.V. aangegane overeenkomsten en bevatten onder meer de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Klant als voor BAUNAT N.V.
 • Afwijkingen
  Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze werd overeengekomen met BAUNAT N.V. In voorkomend geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
 • Eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden van de Klant
  In het geval dat de Klant over eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden beschikt, zijn deze niet van toepassing op de met BAUNAT N.V. afgesloten overeenkomsten.
 • Wereldwijd verkoop
  BAUNAT N.V. verkoopt haar producten wereldwijd.

1.3. Voorwerp, aanbiedingen en vergissingen

 • Eigen label – Auteursrechtelijke bescherming
  BAUNAT N.V. brengt onder haar eigen naam en label een hoogstaande en kwaliteitsvolle collectie van sierraden en juwelen uit. Deze collectie wordt aangeboden en tentoongesteld via de website(s) en de specifieke showrooms  zoals die op de website(s) van BAUNAT N.V. worden vermeld.
  Alle onder de naam en het label van BAUNAT N.V. vervaardigde sierraden en juwelen zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren BAUNAT N.V. toe. Het is verboden de (handels-)naam ‘BAUNAT' en/of ‘BAUNAT N.V.' alsmede de onder het label van BAUNAT N.V. vervaardigde sierraden en juwelen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
  Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van BAUNAT N.V., verbindt de Klant zich ertoe BAUNAT N.V. te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van BAUNAT N.V. of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
 • Voorraad en aanbiedingen
  De producten die op de website(s) van BAUNAT N.V. zijn beschreven en afgebeeld geven een overzicht weer van het volledige gamma van BAUNAT N.V.. De (prijs)vermelding van een product op de website(s) van BAUNAT N.V. houdt geen definitief aanbod in. Een koop komt pas tot stand wanneer de (gedeeltelijke) betaling van de klant ontvangen is en BAUNAT N.V. in de mogelijkheid is om het product aan de klant te leveren. BAUNAT N.V. verwijst voor zoveel als nodig naar haar artikel 1.4 van huidige Algemene Voorwaarden
  BAUNAT N.V streeft ernaar om de grondstoffen die nodig zijn om de op haar website(s) aangeboden en tentoongestelde producten te vervaardigen, voldoende in voorraad te houden. Desalniettemin kan BAUNAT N.V. niet garanderen dat het product dat de Klant wenst te verwerven, kan worden geleverd. De Klant kan steeds contact (telefonisch of e-mail) opnemen met BAUNAT N.V., om na te gaan of een bepaald product in voorraad is. In elk geval streeft BAUNAT N.V. naar best vermogen om de gewenste grondstoffen en het gevraagde eindproduct binnen de kortst mogelijke termijn te vervaardigen en te leveren. In geval van onbeschikbaarheid van het product of de onmogelijkheid om het product te produceren of (plotse) extreme prijsschommelingen, zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit BAUNAT niet te leveren en kan BAUNAT nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht BAUNAT zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen. Verder behoudt BAUNAT N.V. zich het recht om voor elk juweel met pavé-diamanten kleiner dan 0.30 ct het aantal diamanten steeds zo waarheidsgetrouw als mogelijk, maar desalniettemin indicatief te vermelden op de website of via op maat gemaakte offertes voor juwelen die kunnen variëren in maat (i.e. ringen met pavé, armbanden, op maat gemaakte juwelen, etc.). Deze eventuele minieme verschillen resulteren uit overwegingen m.b.t. de duurzaamheid, stevigheid & flexibiliteit van onze juwelen. BAUNAT N.V. verbindt zich ertoe deze indicatieve aantallen zo goed als mogelijk te communiceren aan de Klant. Voor juwelen waarin de maat geen invloed heeft op het aantal pavé-diamanten (i.e. oorbellen, hangers, etc.) aanwezig in het juweel, is het gecommuniceerde aantal pavé-diamanten op de website niet indicatief, maar zeer accuraat.
 • Onze experten hebben een benaderende berekening gemaakt van het aantal kleine diamanten in het juweel op basis van de foto’s die u ons heeft doorgestuurd. Gelieve ermee rekening te houden dat dit aantal een schatting is, en enigszins kan worden afgerond tijdens het productieproces. Gezien het feit dat elke kleine vermindering of toename van het aantal kleine diamanten geen werkelijk effect zal hebben op de prijs, zal de prijs in beide gevallen hetzelfde blijven. Betreffende verkoop van gekleurde stenen (robijnen, saffieren, smaragden,...) is de vermelding van afmetingen, caratage van de desbetreffende ste(e)n(en) zo accuraat mogelijk maar wel steeds indicatief. De afbeeldingen van gekleurde stenen op de website of doorgestuurd via offerte, worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk afgebeeld. Daarbij is het mogelijk dat de kleur lichtjes kan afwijken door factoren zoals lichtinval, kunstlicht van de afgebeelde kleur. Indien de klant 100% exacte gegevens (afmetingen, caratage, kleur) wenst over de geoffreerde of reeds aangekochte steen, is het steeds mogelijk een certificaat (door een erkend laboratorium)  te laten maken voor die specifieke steen. Deze certificatie wordt niet standaard aangeboden, aangezien gekleurde stenen bijna nooit gecertifieerd worden. Het certifiëren van gekleurde stenen zal bovendien een vertraging in het productieproces en een meerprijs (vanaf  € 70 excl. Btw afhankelijk van caratage) met zich meebrengen. 
 • Cadeaucheques
  Indien voorhanden kunnen de Klanten op de website(s) en in de showrooms van BAUNAT N.V. waarde- en/of cadeaucheques aankopen. Deze cadeaucheques kunnen op hun beurt als betaalmiddel worden aangewend om de op de website(s) van BAUNAT N.V. beschreven en afgebeelde producten te verkrijgen. Dit gebeurt via aanwending van een code die éénmalig kan gebruikt worden. De waarde van de cadeaucheque wordt steeds integraal afgetrokken van de in de orderbevestiging aangegeven vaste prijs (inclusief bijhorende BTW tarief) van het aangekochte juweel. Eventuele additionele taksen (bv. import-export taksen, lokale taksen in landen buiten de EG) vallen vanzelfsprekend ten laste van de Klant.
 • Vergissingen en verschrijvingen
  De op de website(s) van BAUNAT N.V. weergegeven informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website(s), telefonisch of via e-mail of chat worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BAUNAT N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid, vergissingen, verschrijvingen en/of weglating van informatie op de website of bij een op maat gemaakte offerte. Zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit BAUNAT niet te leveren en kan BAUNAT nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht BAUNAT zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen.
  Mocht de Klant geconfronteerd worden met bepaalde onduidelijkheden, dan kan hij/zij steeds contact opnemen met een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V.. De contactgegevens van BAUNAT N.V. staan verder in deze Algemene Voorwaarden en op de website(s) vermeld.
  Indien de prijs, weergegeven in het aanbod, voor een bepaald product afwijkt van de werkelijke prijs, dan zal een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V. vooraleer de aangekochte goederen worden verzonden de Klant contacteren en hem/haar de mogelijkheid laten het verschil in prijs te betalen aan BAUNAT N.V., dan wel af te zien van het aangekochte goed. BAUNAT N.V. verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak dat hieruit zou kunnen voortvloeien.
 • Juwelen zonder diamanten
  BAUNAT is een diamantjuwelenmerk, en verkoopt enkel juwelen gezet met diamanten. Echter, als service tegenover onze klanten die diamantjuwelen aankopen/hebben aangekocht, biedt BAUNAT (alleen) deze klanten de mogelijkheid om juwelen aan te kopen zonder diamant (bijv. gouden trouwringen zonder diamanten). Maar deze service is nadrukkelijk voor klanten die diamantjuwelen apart hebben aangekocht. Samengevat, zal BAUNAT niet toestaan om juwelen zonder diamant aan te kopen zonder aankoop van een diamantjuweel. 
  Deze paragraaf betreffende juwelen zonder diamant is niet van toepassing op horloges. Zie artikel 17 Algemene voorwaarden.
 • Afbeeldingen
  De afbeeldingen van de producten op de website(s) van BAUNAT N.V. worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om de Klant in staat te stellen om een product van dichtbij te kunnen bekijken kan het gebeuren dat bepaalde producten groter of kleiner worden afgebeeld dan in werkelijkheid. De Klant moet daarenboven steeds rekening houden met het feit dat elk scherm anders staat ingesteld waardoor een afbeelding en de kleur lichtjes kunnen afwijken.
 • Beschikbaarheid
  Op de website(s) van BAUNAT N.V. kan de Klant nagaan welke producten er beschikbaar zijn. De gegevens met betrekking tot een bepaald product (o.a. de prijs) wijzigen dagdagelijksen houden geen enkele verbintenis in. In geval van onbeschikbaarheid van het product of de onmogelijkheid om het product te produceren of (plotse) extreme prijsschommelingen, zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit BAUNAT niet te leveren en kan BAUNAT nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht BAUNAT zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen.
 • Bepaling en keuze van de juiste ringmaat
  BAUNAT voorziet verschillende middelen (BAUNAT App, gratis opgestuurde ringmeter, mogelijkheid om de ringmaat op te meten in onze showrooms etc...) zodat de klant in staat is om de juiste ringmaat te bepalen vooraleer zijn bestelling te plaatsen, zelfs vanop afstand. Eenmaal de ringmaat door de klant is bepaald (ongeacht welk van de voorgenoemde middelen hiervoor werd gebruikt), zijn de keuze en bestelling van de juiste ringmaat de verantwoordelijkheid van de klant en niet van BAUNAT. Deze regel geldt voor alle middelen om de ringmaat op te meten, ook voor de opname van de ringmaat met standaard metalen ringmeter in een van onze showrooms. Zelfs in het laatstgenoemde geval, het advies van onze adviseurs in acht genomen, blijft de keuze van de ringmaat voorbehouden aan de klant en is de klant als enige verantwoordelijk voor zijn keuze. De klant dient zijn keuze te nemen volgens zijn eigen goeddunken (bv. Een net iets grotere of kleinere maat etc...). Daarbovenop, gezien de grote verscheidenheid in vorm en stijl van ringen met de artisanale aard van het product in acht genomen, is BAUNAT in geen enkel geval in staat te garanderen dat de dikte van het metaal van het afgewerkt product 100% overeenstemt met de demonstratiemodellen (die beschikbaar worden gesteld in de showroom), die gezien het verschil tussen de modellen, lichte verschillen kunnen vertonen aangaande de ringmaat. BAUNAT kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor klachten aangaande de bestelling van de foute ringmaat en zal de kosten van het terugzenden en de maataanpassing niet op zich nemen. Deze kosten zijn altijd ten behoeve van de klant.
 • Bepaling van de conformiteit van de geleverde producten  
  Gezien het feit dat onze producten handgemaakt zijn en afbeeldingen en video's van de demonstratiemodellen online iets anders kunnen zijn dan in werkelijkheid doordat elk scherm op een andere manier is gekalibreerd, is BAUNAT geenszins in staat om ervoor te zorgen dat de metaaldikte, de hoogte van de zettingen, de details van het chaton van de afgewerkte producten 100% gelijk zijn aan die van de demonstratiemodellen (beschikbaar in onze showrooms), noch aan de visuele demonstratie op onze website.

Dit betekent dat er, afhankelijk van de verschillende modellen, kleine verschillen kunnen zijn in het eindproduct. Lichte verschillen zoals de hoogte van de zetting, de stijl van afwerking (afgeronde of tijger griffen), de breedte en de dikte van de ringband, worden niet gedefinieerd als inconformiteit. BAUNAT zal nooit verantwoordelijk zijn voor eventuele klachten met betrekking tot de hierboven toegelichte lichte afwijkingen.

1.4. Totstandkoming van een overeenkomst

Aankoopintentie
Vooraleer er sprake kan zijn van een overeenkomst tussen de Internet Klant en BAUNAT N.V. dient de Klant vooreerst een bepaald product aan te vinken en de door BAUNAT N.V. gevraagde gegevens in te vullen. Hierdoor maakt de Klant louter en alleen zijn intentie kenbaar om een welbepaald product eventueel aan te kopen. Naast de producten met vaste prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities) kan de klant ook kiezen voor producten met indicatieve prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities).
Op het moment dat de Klant zijn/haar aankoopintentie bekend maakt, zal BAUNAT N.V. voor de beschikbare producten van BAUNAT N.V. die een vaste prijsvermelding kennen (zie art. 1.1 Definities), aan de Klant ogenblikkelijk een concreet aanbod doen

Aanbod & orderbevestiging:
Voor de producten met indicatieve prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities) zal BAUNAT N.V. aan de Klant binnen maximaal tien (10) dagen een aanbod – via e-mail - overmaken dat zo goed als mogelijk aansluit bij de aankoopintentie van de Klant. Dit aanbod impliceert dat vanaf het versturen van de e-mail naar de klant het betreffende product gedurende 2 werkdagen op de website zal weergegeven worden. De klant zal dus vanaf dan – gedurende een maximale periode van 2 werkdagen - het betreffende product kunnen aankopen aan deze prijs, naargelang beschikbaarheid.

Duur van het aanbod & bijhorende orderbevestiging:
Elk aanbod door BAUNAT N.V. naar de Klant gebeurt onder voorwaarden. Elk aanbod is slechts gedurende twee (2) werkdagen geldig en dit vanaf het overmaken van het aanbod door BAUNAT N.V. aan de Klant.
Indien binnen deze termijn geen overeenkomst tot stand komt en BAUNAT N.V. geen betaling, noch de bevestiging van de betaling (via overschrijving) heeft ontvangen, heeft BAUNAT N.V. het recht om ofwel een verlenging van het aanbod toe te staan, ofwel het aanbod – zonder melding aan de klant – als geannuleerd te beschouwen. Dus enkel gedurende deze periode wordt zowel het product als de vooropgestelde prijs zoals vermeld in het aanbod gegarandeerd tenzij het product onbeschikbaar is, het onmogelijk is om het product te produceren of het product onder invloed is van (plotse) extreme prijsschommelingen.

Totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod voorbehoudloos heeft aanvaard, uitdrukkelijk verklaart dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van BAUNAT N.V. heeft gelezen en goedgekeurd en BAUNAT N.V. een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd. In het geval dat het aanbod via de Website(s) van BAUNAT N.V. is gedaan wordt de orderbevestiging per e-mail overgemaakt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen de Klant en BAUNAT N.V. voorziet steeds in een uitdrukkelijk ontbindend beding. (zie hierna)

Uitdrukkelijk ontbindend beding:
Elke overeenkomst die wordt aangegaan met BAUNAT N.V. gebeurt onder het uitdrukkelijk ontbindend beding van betaling van de prijs binnen de vooropgestelde periode. BAUNAT N.V. beroept zich hiervoor voor zoveel als nodig op art. 1184 B.W. Indien BAUNAT N.V. geen betaling of bevestiging van betaling van de klant heeft ontvangen uiterlijk 5 werkdagen na het overmaken van het aanbod door BAUNAT N.V., kan BAUNAT N.V. de overeenkomst op éénzijdig wijze ontbinden en dit zonder enige melding aan de klant.

Geldige overeenkomst:
In het geval dat het aanbod via de Website(s) tot stand is gekomen, verklaren de Klant en BAUNAT N.V. op uitdrukkelijk wijze dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Partijen verklaren dat het ontbreken van een gewone (fysieke) handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BAUNAT N.V. gelden hierbij als bewijs.

Verbreking van overeenkomst
Om misbruik te vermijden, is het recht van de retourgarantie enkel toepasbaar nadat de effectieve levering en ontvangst door de Klant van het bestelde en aangekochte artikel heeft plaatsgevonden. In het geval dat de klant een bestelling vóór de levering wenst te annuleren, zal de waardevermindering die het goed geleden heeft worden aangerekend. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de terugbetaling van het totaal door de klant betaalde bedrag.

Zoals dat geldt voor zijn standaard producten, streeft BAUNAT ernaar om tailor made producten van hoge kwaliteit te leveren tegen de best mogelijke prijs/kwaliteitverhouding. Voor het ontwerp heeft BAUNAT het volste vertrouwen in de esthetische zin en de expertise van onze vakmensen voor het vervaardigen van juwelen op maat. Wanneer we van de klant geen duidelijk en precies ontwerp van het gewenste juweel doorkrijgen, hebben onze goudsmeden het recht om het order op basis van hun eigen expertise (waarbij ze altijd de kwaliteitsstandaarden zoals stevigheid, veiligheid en duurzaamheid respecteren) en hun persoonlijke inspiratie uit te voeren.      

BAUNAT is nooit verantwoordelijk voor klachten over het ontwerp van het afgewerkte juweel wanneer de eindversie van de 3D-tekeningen schriftelijk door de klant bevestigd is zonder dat er specifieke opmerkingen over het design van het gewenste juweel waren.   

Aan het einde van het productieproces kunnen we echter nog zolang als mogelijk kleine aanpassingen uitvoeren. Uiteindelijk beslissen de goudsmeden (waarvan de keuzes en handelingen telkens door de kwaliteitsstandaarden zoals stevigheid, veiligheid en duurzaamheid bepaald worden) of het mogelijk is om kleine aanpassingen uit te voeren. Wanneer kleine aanpassingen mogelijk zijn, maar deze kosten met zich meebrengen, zullen wij deze steeds aan de klant voorleggen voor goedkeuring.     

In het kader van Tailor made designs is BAUNAT steeds gerechtmatigd noodzakelijke aanpassingen te maken aan het juweel in het kader van techniciteit, duurzaamheid, veiligheid, draagbaarheid. 

Tot slot, in het specifieke geval dat de Klant slechts een gedeeltelijk bedrag van het totale aankoop bedrag heeft betaald (= voorschot) en BAUNAT reeds begonnen is met het productieproces van een tailor made juweel of de aankoop van een niet standaard aangeboden diamant, dan is BAUNAT gerechtigd om het contract eenzijdig te beëindigen indien de klant het resterende bedrag van het totale aankoop bedrag niet betaald binnen de door BAUNAT afgesproken en aanvaarde termijnen (indien geen concrete datum/termijn is vastgelegd wordt de uiterlijke datum/termijn voor volledige betaling bepaald vanaf het moment dat BAUNAT kennis geeft dat het (de) aangekochte artikels klaar zijn voor verzending). In dit specifieke geval heeft BAUNAT recht op een schadevergoeding van 40% van het totale aankoop bedrag, waarbij uiteraard het reeds betaalde gedeeltelijke bedrag niet-restitueerbaar is en als onderdeel van de verschuldigde schadevergoeding wordt beschouwd. Uiteraard is BAUNAT ook gemachtigd om uitvoering van de aankoop en dus de volledige betaling ten alle tijden te eisen en af te dwingen. 

BAUNAT beschikt ook over showrooms. Deze showrooms (met uitzondering van de showroom van Antwerpen) worden niet beschouwd als verkooppunt. Het hoofddoel van deze showrooms is het faciliteren en begeleiden van potentiële klanten bij vragen en begrip van het aanbod van BAUNAT NV. Dit kan gedaan worden door hen door de website www.baunat.com te leiden of door uitleg te geven over de aangeboden producten. Elke aanvraag van een potentiële klant die zou kunnen leiden tot een andere prijs of kwaliteit zoals getoond op www.baunat.com dient te worden overgedragen aan het hoofdkantoor van BAUNAT NV in Antwerpen, waar de uiteindelijke beslissing over de prijs van de gevraagde kwaliteit zal worden genomen en de verkoop zal worden afgerond. Het Showroompersoneel kan ook artikelen (showroom samples) tonen aan de potentiële klant, maar de klant kan ze nooit meenemen, noch ophalen in een later stadium. Het enige verkooppunt waar een klant een gekocht artikel kan afhalen is de showroom van Antwerpen. De verkoop zal altijd worden afgesloten via BAUNAT NV (www.baunat.com, eigendom van BAUNAT NV), die het aangekochte product zal produceren, factureren en bezorgen / verzenden naar de klant.

1.5. Welke materialen & diamanten worden door BAUNAT gebruikt?

BAUNAT werkt uitsluitend met 18 karaat goud (75% goud) - legering ‘au750’ en platina 950 (95% platina) - legering ‘pt950’. 

BAUNAT biedt enkel 100% natuurlijke diamanten aan. M.a.w. geen "lab grown", geen behandelde, geen artificiële en geen in helderheid versterkte diamanten. In dit opzicht gebruikt BAUNAT de meest geavanceerde tools om diamanten te detecteren en indien nodig elke niet natuurlijke diamant af te keuren. Bij vragen, kan u steeds contact opnemen met onze diamantexpert via info@baunat.com.

BAUNAT verwerkt alleen hoogwaardige diamanten in haar juwelen. Tevens krijgt U standaard bij elk BAUNAT juweel dat een diamant gelijk aan of groter dan 0.3 karaat bevat een certificaat van een erkend labo dat de 4C’s van uw diamant beschrijft. Voor meer info, klik hier. De kwaliteit of het karaat gewicht van de diamant aangeboden op de website of op de offerte is de minimum die BAUNAT belooft te leveren. BAUNAT is altijd in het recht om, op basis van beschikbaarheid op de markt, een afwijking van de diamant aan te bieden in het voordeel van de klant (bijvoorbeeld hogere kwaliteit of gewicht). Echter, In geval van after sales service (al dan niet binnen garantie) kan BAUNAT nooit verplicht worden de zojuist vermelde upgrade opnieuw te moeten leveren.

BAUNAT kiest er bewust voor om nooit minderwaardige kwaliteiten aan te bieden. En dit op een uiterst transparante en objectieve wijze. Vandaar dat wij U er graag attent op maken dat BAUNAT haar diamanten enkel laat certifiëren door de 3 meest gerenommeerde laboratoria ter wereld: GIA, HRD & IGI. 

BAUNAT distantieert zich dus met nadruk van praktijken zoals zelfgeschreven diamantcertificaten (een praktijk die blijkbaar nog veel voorkomt) en kwaliteitsinflaterende certificaten door minder gerenommeerde labo's. Op deze manier beschermen we onze klanten tegen het risico dat bij latere herverkoop en hercertificatie door GIA, HRD of IGI een minderwaardige kwaliteit (en waarde) van de diamant(en) en het juweel blijkt. Klik op deze link voor meer informatie. 

Bovendien wordt elke aankoop vergezeld door een ‘BAUNAT juwelencertificaat’, dat garant staat voor de kwaliteit op het vlak van design, materialen en fabricage.

Wat betreft artikelen met een gepersonaliseerd karakter en specifiek diamanten met een kwaliteit die afwijkt van wat wij standaard aanbieden, biedt BAUNAT haar klanten de mogelijkheid om duidelijk en proactief een lijst met specificaties mee te delen. BAUNAT stelt haar voorstel op basis van alle informatie verkregen van de klant. Als BAUNAT niet in staat is aan een bepaalde specificatie van de klant te voldoen, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden in het voorstel dat naar de klant verstuurd wordt. BAUNAT zal haar voorstel opstellen op basis van de objectieve informatie vermeld op het diamant certificaat, hierna de eigenschappen van de diamant genoemd. Als de klant niet duidelijk een precieze voorkeur uit voor bepaalde diamanteigenschap, zal het voorstel opgesteld worden zonder rekening te houden met deze bepaalde diamanteigenschap.

BAUNAT toont en verkoopt enkel diamanten die goedgekeurd zijn door de klant en reeds vooruitbetaald werden (enkel via overschrijving, niet contant). Van zodra BAUNAT een bewijs heeft ontvangen van de bankoverschrijving, wordt dit beschouwd als een akkoord om de diamant (of het diamantjuweel) te kopen en is de aankoop onomkeerbaar.

1.6. Wat is het standpunt van BAUNAT tegenover conflict-(bloed-)diamanten?

Conflict diamanten zijn diamanten uit conflictgebieden waarbij milities diamanten proberen te gebruiken om hun activiteiten te financieren. Om deze diamanten te weren van de wereldmarkt werd in het Kimberley proces afgesproken om de herkomst van diamanten uit conflict gebieden te controleren en te certificeren.

Het Kimberley Process is dus een internationaal systeem dat de handel van diamanten regelt om te verzekeren dat ze afkomstig zijn uit conflictvrije gebieden. Het Kimberley Certificate geeft aan dat het geen 'conflict' diamant is. In 2008 werd berekend dat de handel voor 99.9% bestaat uit niet-conflict diamanten.

Uiteraard heeft BAUNAT NV een zero-tolerantie beleid ten aanzien van conflictdiamanten. Wij kopen enkel diamanten aan bij de meest gerespecteerde diamantfabrikanten, die in overeenstemming handelen met de normen opgelegd door het Kimberley-proces.

Via deze link vindt u meer informatie over conflictdiamanten en het Kimberley Proces Certificatiesysteem.

Artikel 2. BESCHIKBAARHEID, IDENTIFICATIE EN VEILIGHEID
2.1. Beschikbaarheid
De website(s) van BAUNAT N.V. is 24 uur op 24, en 7 dagen op 7 beschikbaar. BAUNAT N.V. verwijst dienaangaande naar de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van huidige Algemene Voorwaarden.

2.2. Toegang en gebruik
Om een aanbod van BAUNAT N.V. te ontvangen via het internet moet de Klant zich kenbaar maken door gebruikmaking van de Identificatiewijzen op de website(s) daartoe voorgeschreven wijze.
BAUNAT N.V. doet al het mogelijke om, voor zowel ‘de toegang tot' en ‘het gebruik van' de website(s) van BAUNAT N.V., de meest veilige verbinding tot stand te brengen. Daartoe kan BAUNAT N.V. de toegangsprocedure, de Identificatiewijzen, de toegangsmiddelen tot deze Identificatiewijzen en de veiligheidsmaatregelen ten allen tijden wijzigen, zoals bijvoorbeeld wanneer de evolutie van techniek dit vereist.

2.3. Gebruik van een paswoord
In bepaalde gevallen zal de Klant een paswoord nodig hebben om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website(s) van BAUNAT N.V. (bv. om de status van het aangekochte product op te volgen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien de Klant een dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient hij/zij dit paswoord vertrouwelijk en geheim te houden.
De Klant dient BAUNAT N.V. onmiddellijk in te lichten indien zijn/haar paswoord(en) ter kennis komt van anderen, of indien de Klant een paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van BAUNAT N.V.
Elk gebruik dat wordt gemaakt van de diensten van BAUNAT N.V. en –in voorkomend geval- na geldige identificatie met het paswoord van de Klant, zal worden geacht door deze laatste te zijn verricht. Indien BAUNAT N.V. reden heeft om te geloven dat de veiligheid van haar website(s) in gevaar is, kan BAUNAT N.V. het paswoord van de Klant wijzigen.

2.4. Opschorting van de dienstverlening

 • Onderhoud, aanpassingen en verbeteringen
  Wanneer de website(s) van BAUNAT N.V. toe zijn aan onderhoud, of aanpassingen en/of verbeteringen moeten worden doorgevoerd, beschikt BAUNAT N.V. over de mogelijkheid om de dienstverlening van de website(s) en alle daaraan verbonden systemen op te schorten. In de mate van het mogelijke zal BAUNAT N.V. trachten de Klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te stellen.
 • Technisch incident, overmacht en hoogdringendheid
  Indien zich een technisch incident voordoet of in geval van overmacht, of in geval van hoogdringendheid kan het evenwel gebeuren dat onderbrekingen optreden zonder dat een verwittiging heeft kunnen plaatshebben. Indien de Klant de toegang tot de website(s) van BAUNAT N.V. geheel of gedeeltelijk geweigerd wordt, zal BAUNAT N.V. hem in voorkomend geval, op diens verzoek en in de mate van het mogelijke de redenen hiervan meedelen. BAUNAT N.V. verwijst dienaangaande naar de bepalingen van de artikelen 9 en 10 van huidige Algemene Voorwaarden.

2.5. In geval van problemen
Mocht de Klant problemen ondervinden met onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website(s) zoals bepaald in art. 2 van huidige Algemene Voorwaarden, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met een verantwoordelijke van BAUNAT N.V., waarvan de gegevens zich in deze Algemene Voorwaarden bevinden (zie art. 16) en op de website(s) van BAUNAT N.V. staan vermeld.

Artikel 3. PRIJZEN, BETAALMETHODEN EN BETALING
3.1. Prijzen

 • Prijzen zijn niet negotieerbaar. Eenmaal de overeengekomen prijs betaald is (volledig of via deelbetaling), is de prijs een vaststaand gegeven dat niet meer veranderd kan worden, ongeacht welke reden (promotie, etc) de klant opgeeft.
 • Prijzen uitgedrukt in €, $, £, CHF, CNY, HKD of JPY.
  De prijzen op de website(s) van BAUNAT N.V. zijn uitgedrukt in €, $, £, CHF, CNY, HKD of JPY.
 • Prijsoverzicht en transparantie
  • Algemeen: BAUNAT N.V. garandeert dat het aanbod van BAUNAT N.V. een correct en transparant overzicht weergeeft van de prijs en al haar onderdelen van de door BAUNAT N.V. aangeboden producten.
  • Kosten verbonden aan betaalmethoden: Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden (zie art. 3.2. hierna) gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de (eventuele) kosten. Dit wordt eveneens duidelijk aan de Klant meegedeeld.
  • Berekening van de kosten: De kosten met betrekking tot de B.T.W., lokale taksen, import- en exportheffingen en leveringskosten worden berekend aan de hand van de plaats waar het aangekochte product zal worden geleverd.
  • Promoties: promotionele prijzen en/of speciale reductie/korting prijzen (in welke vorm ook) zijn nooit cumuleerbaar. Het gebruik van kortingsbonnen of kortingscodes is enkel van toepassing op juwelen met diamanten. De korting kan niet worden verrekend indien de betaling reeds is uitgevoerd. Geschenkbonnen  van € 200 gedistribueerd door BAUNAT kunnen enkel worden gebruikt wanneer het te betalen bedrag excl. BTW hoger is dan € 1000. Vouchers gedistribueerd door BAUNAT zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties, en er mag slechts één door BAUNAT gedistribueerde voucher gebruikt worden per aankoop. Wanneer het gaat over een cadeaubon aangekocht door een klant, kunnen verschillende cadeaubonnen wel samen gebruikt worden.
  • Internet Klant: De Klant is de prijs verschuldigd die BAUNAT N.V. in haar aanbod conform artikel 1.4. van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant heeft overgemaakt.
  • Niet internet Klant: De Klant is de prijs verschuldigd die BAUNAT N.V. op haar factuur vermeldt.
 • Fouten in de prijsopgave
  Mochten er zich kennelijke (manipulatie-)fouten in het aanbod voordoen, zoals, maar niet uitsluitend, evidente onjuistheden, kunnen deze ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BAUNAT N.V. worden gecorrigeerd. BAUNAT N.V. verwijst voor zoveel als nodig naar haar art. 1.3. ‘Vergissingen en verschrijvingen' en art. 1.4. van de Algemene Voorwaarden.
 • De prijs offerte
  Van zodra de Klant een aankoopintentie heeft bekendgemaakt zal BAUNAT N.V. een aanbod doen waarbij het toepasselijke BTW-tarief wordt vermeld en verrekend. BAUNAT N.V. verwijst voor zoveel als nodig naar art. 1.4. van huidige Algemene Voorwaarden.
  De verzendingskosten zijn steeds ten laste van BAUNAT N.V.
  In geval van levering buiten de EG kan de klant op het moment van de levering gevraagd worden de import- en exportheffingen of ander lokale taksen te betalen.
 • Wat is vervat in de op www.baunat.com geafficheerde prijzen?
  Prijzen en lokale taksen verschuldigd aan BAUNAT, hangen af van van het land van bestemming (land naar waar de aangekochte artikelen dienen geleverd te worden).

  Klanten binnen de EU

  Prijzen (te betalen aan BAUNAT) zullen verhoogd worden met het toepasselijke BTW tarief van elk land binnen de EU. U kan hier een overzicht raadplegen van alle BTW tarieven.

  Klanten buiten de EU

  De te betalen prijzen aan BAUNAT zijn exclusief BTW. De prijs die de klant betaalt aan BAUNAT is dus de geafficheerde prijs. Echter zullen in de meeste landen importheffingen en/of lokale taksen aangerekend worden die de klant zal moeten betalen aan de koerier bij levering. BAUNAT betracht voldoende informatie te verschaffen met betrekking tot de importheffingen en ander lokale taksen. Zie hiervoor onze indicatieve tax calculator voor de meest courante niet EU landen.

BTW-vrije aankopen en export buiten de EU

BAUNAT biedt zijn klanten kostenloos de mogelijkheid aan om sierraden btw-vrij aan te kopen. In dat geval betaalt de klant de Belgische BTW (21%) die hem nadien terugbetaald wordt wanneer hij zijn juweel naar een land buiten de EU exporteert.

Terugbetalingsrente van de Belgische btw (21%) bij BAUNAT:

ORDER < € 2.000 excl. BTW

Terugbetaling 18%

ORDER € 2.000 excl. BTW - € 3.000 excl. BTW

Terugbetaling 19%

ORDER € 3.000 excl. BTW - € 5.000 excl. BTW

Terugbetaling 20%

ORDER > € 5.000 excl. BTW

Terugbetaling 21%

 

Opdat de klant zijn order correct kan exporteren, engageert BAUNAT zich om de klant helder in te lichten over de volgende zaken die hij moet tonen bij controle door de douane in een exporterende Europese luchthaven: het aangekochte product, de aankoopfactuur, paspoort waaruit blijkt dat de persoon een niet-EU resident is en het vliegtuigticket waaruit blijkt dat de persoon de EU zal verlaten.

De export moet binnen de drie maanden volgend op de factuurdatum verricht worden.  

De aankoopfactuur moet door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld worden opdat de klant een terugbetaling van de btw bij BAUNAT kan terugvorderen.

BAUNAT verricht de btw-terugbetaling pas bij ontvangst van de aankoopfactuur met daarop het aangekochte product, dat conform door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld is.  De terugzending van de afgestempelde factuur moet uiterlijk 3 maanden na de afstempeling bij BAUNAT Nv toekomen.

We aanvaarden enkel facturen die zijn afgestempeld door de douane op de volgende luchthavens.

 • Zaventem (BE)
 • Schiphol (NL)
 • Charles de Gaulle (FR)
 • Frankfurt (DE)
 • Düsseldorf (DE)
 • Madrid (ES)
 • Rome (IT)

Voor exports vanuit andere luchthavens kan BAUNAT de aanvraag voor de btw-terugbetaling weigeren. In het geval dat BAUNAT beslist om de terugbetalingsprocedure voor een luchthaven die niet op bovenstaande lijst staat, uit te voeren, zal BAUNAT een administratieve kost van 10% toepassen. Deze 10% wordt afgehouden van het totale toegestane bedrag voor terugbetaling (gelieve het BTW-terugbetalingsplan te raadplegen). Bijvoorbeeld, wanneer een klant recht heeft op een terugbetaling van 21% (Order > € 5.000 excl. BTW), betekent dit dat hij/zij een terugbetaling van 18,9% (=90% x 21%) zal ontvangen.

De terugbetaling van de BTW wordt uitgevoerd na ontvangst van een (afgestempeld en) geldig exportfactuur voorzien door de interne boekhoudafdeling van BAUNAT. De klant moet zijn/haar wens om te exporteren duidelijk maken bij aanvang van de bestelling zodat het gepaste BTW-tarief kan toegepast worden op de tax free prijs en de finale prijs inclusief BTW kan bepaald worden. Indien de klant de intentie om te exporteren niet tijdig communiceert, kan hij/zij niet genieten van de terugbetaling van de BTW. De bestelling zal dan onderworpen worden aan de lokale (niet terugvorderbare) BTW-tarieven, afhankelijk van het land van bestemming.

Mogen wij u erop wijzen dat BAUNAT niet voor de minste fout van uw kant verantwoordelijk is (bv. verkeerde bankgegevens) die bankkosten met zich meebrengen. BAUNAT is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten die het gevolg zijn van de bankoverschrijving. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

De terugbetaling wordt wettelijk geregeld in het Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. (Artikel 8, 4° van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt dat de verkoper de echtheid van de uitvoer moet aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur of van een als zodanig geldend stuk bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap). Deze regels bevestigen dat de factuur van het aangekochte product (dat als exportdocument dient) voldoende is voor controle bij de douane (samen met de drie andere zaken – het product, het paspoort en het vliegtuigticket). Volgens de Belgische en Europese wetgeving is geen enkel ander document noodzakelijk.

BAUNAT is nooit aansprakelijk voor elk uitzonderlijk order dat de klant ervan zou verhinderen om zijn recht op btw-vrije aankopen uit te voeren (bv. de douane in de luchthaven weigert om de aankoopfactuur van BAUNAT af te stempelen omdat een ander document voor de export vereist zou zijn; hier gaat het om een regionale en/of nationale wetgeving, de sluiting van het douanekantoor waardoor de klant de stempel niet kan bemachtigen, geen ontvangst van de rekening en verlies van de afgestempelde factuur verzonden per post door de klant, enz ...). 

 • Bijkomende informatie aan de Klant
  Indien toepasselijk verschaft BAUNAT N.V. aan de Klant voldoende informatie met betrekking tot de import- en exportheffingen of ander lokale taksen voor zendingen buiten Europa.
  Tenzij dat BAUNAT N.V. daartoe wettelijk verplicht is, zijn alle import- en exportheffingen of ander lokale taksen, voor rekening van de Klant.
  In geen geval kan BAUNAT N.V. verantwoordelijk worden geacht voor verschillen en/of wijzigingen die optreden in de nationale B.T.W. tarieven, de import- en exportheffingen of ander lokale taksen.

3.2. Betaalmethoden

Nadat de Klant, in overeenstemming met art. 1.4. van de Algemene Voorwaarden, een aanbod van BAUNAT N.V. heeft ontvangen en deze voorbehoudloos heeft aanvaard, kan de Klant overgaan tot betaling met één van volgende betaalmethodes:
- Overschrijving (Alle extra bankkosten zijn voor rekening van de klant. Wij dienen het afgesproken bedrag NETTO op onze rekening te ontvangen. Er worden geen uitzonderingen geaccepteerd).
- Cryptomunten: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) en 4 USD gekoppelde valuta's (GUSD, USDC, PAX, BUSD)
- Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Maestro, Bancontact, Ideal, Paypal, Sofort Banking, Finnish E-Banking, GiroPay
- Alipay, WeChatPay, ChinaUnionPay
- Cadeaucheque(s) van BAUNAT N.V.

Bank informatie

 • BNP Paribas Fortis – België
  • Begunstigde: BAUNAT N.V.
  • IBAN: BE 63 0015 5847 0708
  • Bank: BNP Paribas Fortis Belgium
  • BIC/SWIFT: GEBABEBB
 • KBC – België
  • Begunstigde: BAUNAT N.V.
  • IBAN: BE 43 7350 2098 2401
  • Bank: KBC
  • BIC/SWIFT: KREDBEBB
 • Sparkasse - Duitsland
  • Begunstigde: BAUNAT N.V.
  • IBAN: DE33 3905 0000 1077 0030 18
  • Bank: Sparkasse 
  • BIC/SWIFT: AACSDE33XXX
  • Adres begunstigde: Schupstraat 21, box 5, 2018 Antwerpen, België
 • BPLC – Frankrijk
  • Begunstigde: BAUNAT S.A.
  • IBAN code: FR76 1470 7012 0131 0217 7631 049
  • Bank: Banque Populaire Lorraine Champagne
  • BIC/SWIFT: CCBPFRPPMTZ
 • HSBC - Hong Kong
  • Begunstigde: BAUNAT Hong Kong
  • IBAN: 817-570187-838
  • Bank: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
  • BIC/SWIFT: HSBCHKHHHKH

Uitbreiding
BAUNAT N.V. kan de betalingsmogelijkheden steeds wijzigen en/of verder uitbreiden. Deze wijzigingen en/of uitbreidingen zullen kenbaar worden gemaakt via de Website(s) van BAUNAT N.V..

SSL Technologie
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

Specifieke voorwaarden
Wanneer de betaling via een kredietkaart geschiedt dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing. BAUNAT N.V. is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever. BAUNAT is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

Artikel 4. DE LEVERINGSMODALITEITEN
4.1. Algemeen
 • Met “levering” bedoelen we, tenzij anders gedefinieerd, de eerste levering aan de klant bij een aankoop.
 • BAUNAT N.V. neemt de verzendingskosten en verzekeringskosten van deze eerste levering op zich. Terugzendingen, 2de of latere leveringen na aanpassingen of reparaties vallen onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • BAUNAT N.V. gaat slechts over tot het verzenden van het aangekochte product eenmaal zij de betaling of minstens de bevestiging van de betaling heeft ontvangen en dit in overeenstemming met art. 1.3. en 1.4. van de Algemene Voorwaarden.
 • Aankopen via de website(s) van BAUNAT N.V worden verzonden over de hele wereld. BAUNAT N.V. doet beroep op gerenommeerde transportbedrijven die een groot aanzien genieten voor het verzenden van kostbare producten. Afhankelijk van de leveringsplaats worden de aangekochte producten verzonden door de volgende ondernemingen:  Fed-Ex, UPS, DHL of De Post (uitzonderlijk door andere expediteurs)
 • Indien BAUNAT de leveringstermijn die hij garandeerd niet kan respecteren, heeft u als klant het recht om af te zien van uw aankoop van het op www.baunat.com weergegeven product.

4.2. Leveringstermijn

 • Berekening van de termijn
  De geschatte tijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
  De geschatte leveringstermijn wordt meegedeeld in het aanbod en in de orderbevestiging die aan de Klant wordt overgemaakt.
 • Verzending binnen de 2 tot 10 werkdagen
  BAUNAT N.V. streeft er naar elk aangekocht product zo snel mogelijk af te leveren of te laten afleveren. In de regel moet de Klant rekening houden met een leveringstermijn van 2 tot 10 werkdagen. In de meeste gevallen niet meer dan 8 werkdagen binnen Europa en niet meer dan 10 werkdagen buiten Europa. Deze termijn gaat in vanaf ontvangst van betaling op de bankrekening van BAUNAT. 
  Deze paragraaf 4.2 betreffende de verzending binnen de 2 tot 10 dagen is niet van toepassing op horloges. Zie art 17 Algemene voorwaarden.
 • Vertraging in de levering(stermijn)
  BAUNAT N.V. tracht de opgelopen vertragingen binnen één werkdag telefonisch, per e-mail of per telefax aan de Klant te melden. 

  BAUNAT streeft naar excellentie wat betreft de leveringstijden. Sinds 2008 heeft BAUNAT reeds meer dan 95% van zijn pakjes op tijd geleverd, ongeacht de bestemming. Dit gezegd zijnde, hoewel BAUNAT samenwerkt met de meest gerenommeerde verzendpartners (FedEx, UPS, DHL, Brinks et cetera), heeft BAUNAT enkel controle over de tijdige verzending van een pakje. Een vertraging tijdens de levering is altijd een mogelijkheid en valt daarom buiten onze controle. Geen enkel bedrijf ter wereld kan met 100% zekerheid een tijdige levering garanderen. Dit is onmogelijk omdat wij hiervoor moeten vertrouwen op derden, regelgevingen en overheidsbeslissingen waardoor er altijd sprake kan zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Een laattijdige levering als dusdanig, geeft de klant bijgevolg geen enkel recht op financiële compensatie of annulering van de bestelling.

  In het uitzonderlijke geval van niet-levering of verlies van een pakket (sinds 2008 hebben wij een verliespercentage onder 0.05%), zal BAUNAT haar uiterste best doen om het ongemak te beperken. Aangezien al onze klanten volledig verzekerd zijn tegen niet-levering van een pakket, zullen zij de optie voorgelegd krijgen voor een volledige terugbetaling of de productie van een nieuw juweel, zonder bijkomende kosten. Houd er echter rekening mee dat deze procedure enkel van start kan gaan van zodra wij van de koerier officieel bericht hebben ontvangen dat het verlies en/of de niet-levering van het pakket bevestigd. Daarbovenop, vermits onze koeriers externe partners zijn gaat de klant ermee akkoord dat BAUNAT niet de voornaamste schuldige partij is in geval een dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet. Daarom is de klant volledig geïnformeerd dat BAUNAT niet zal toegeven aan onredelijk gedrag of juridische bedreigingen waarin van BAUNAT corrigerende maatregelen worden geëist die verder gaan dan haar verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven.

4.3. Leveringsadres

Leveringen vinden plaats op het door de Klant op het ogenblik van het verzenden van een vraag tot informatie of de aanvaarding van het aanbod opgegeven adres. De Klant kan bij de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon. Om fraude te voorkomen raadt BAUNAT N.V. de Klant aan een (leverings)adres op te geven dat op de kredietkaart wordt vermeld of bij de financiële bankinstelling van de Klant gekend is.

4.4. Opvolging van verzending

 • Refertenummer
  Wanneer het aangekochte product wordt verzonden, dan kan de Klant een refertenummer/volgnummer ontvangen (per e-mail) waarmee hij de status van de zending via het Internet kan volgen en dit eenmaal het product werd afgehaald bij BAUNAT N.V. BAUNAT N.V. verzoekt de Klant de status van de verzending steeds nauwgezet op te volgen en zich ervan te vergewissen dat hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.
 • Controle van het verzendingspakket
  BAUNAT N.V. raadt haar Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade, zoals maar niet uitgesloten, scheuren en deuken, alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.
4.5. Verpakking van het product

Alle aangekochte en voor verzending overgemaakte producten worden door BAUNAT N.V. verzonden in een degelijk, kwaliteitsvol en verzorgde doos waarin het aangekochte product wordt beschermd gedurende de zending en dat perfect als geschenkverpakking kan doorgaan.

4.6. Verzekering van het verzonden product

 • Risk-free
  Elke zending verzorgd door BAUNAT N.V. in geval van een eerste levering naar een klant na aankoop is volledig verzekerd (risicovrij). In dit geval neemt BAUNAT N.V. alle verzendingsrisico’s op zich. Om de veiligheid van de zending nog meer te garanderen, zal op het moment van de aanbieding van de zending (van het aangekocht product) om een handtekening verzocht worden. BAUNAT N.V. verzoekt haar Klanten om zich ervan te vergewissen date hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.
 • Overdracht van het risico
  Risico’s worden overgedragen naar de klant wanneer het pakket (dat het aangekochte juweel bevat), is geleverd op het adres dat is aangegeven door de klant, zelfs wanneer er getekend is voor ontvangst door een andere persoon dan de klant zelf. De ontvanger is verplicht om te tekenen voor ontvangst (wat het formeel bewijs van levering is). De levering is volledig afgehandeld wanneer de ontvanger tekent voor ontvangst. Bij elke wijziging in dit proces dat door de klant is gevraagd, gaat het risico over op de klant (bijvoorbeeld wanneer de klant specifiek vraagt voor een levering waarbij er geen handtekening vereist is).


4.7. Gedeeltelijke levering
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle grondstoffen en/of bestelde producten in voorraad zijn), dan kan BAUNAT N.V. iedere levering als een afzonderlijke levering beschouwen. In dit geval zal de Klant door een verantwoordelijke van BAUNAT N.V. gecontacteerd worden om de bijkomende transportkosten te betalen.

4.8. Niet afhalen van de levering

Wanneer de Klant de zending (van het aangekochte product) niet of niet tijdig in ontvangst neemt of kan nemen, komt de zending terug naar BAUNAT N.V. BAUNAT N.V. zal de Klant meedelen dat zij het aangekochte product onder zich houdt en zal de Klant uitnodigen om het aangekochte product binnen een termijn van 1 maand terug af te nemen. De Klant kan dan ofwel het aangekochte product komen afhalen nadat hij/zij de terugzendkosten heeft betaald aan BAUNAT N.V. ofwel verzoeken, na vooreerst alle transportkosten te hebben betaald, om het aangekochte product te (ver)zenden naar een door hem/haar gekozen leveringsadres.
Bij gebreke daarvan is BAUNAT N.V. gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het aangekochte product in kwestie).

Artikel 5. DIAMANT CERTIFICATEN

5.1. Diamant Certificaat
Bij verlies, beschadiging of vervanging van het ‘Diamond grading report' zal BAUNAT N.V. aan de Klant een administratieve kost aanrekenen. Deze administratieve kost wordt forfaitair geraamd op 190,00 EUR. 
 
5.2. Gebruikte certificaten
B
AUNAT verwerkt alleen hoogwaardige diamanten in haar juwelen. Tevens krijgt U standaard bij elk BAUNAT juweel dat een diamant gelijk aan of groter dan 0.30 karaat bevat een certificaat van een erkend laboratorium dat de 4C’s van uw diamant beschrijft. Deze laboratoria zijn uitsluitend HRD, IGI of GIA. Indien een klant voorafgaandelijk aan de aankoop een specifieke voorkeur voor een bepaald laboratorium aangeeft, zal BAUNAT trachten hieraan tegemoet te komen. Tenzij expliciet gesteld, zal BAUNAT hier nooit een garantie over geven. Tevens gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de kwaliteitsbeschrijving van de diamanten zoals beschreven op de geleverde certificaten. Bijgevolg zal BAUNAT aan eventuele latere betwistingen hieraangaande geen gevolg geven.

Artikel 6. ZICHTBARE GEBREKEN

6.1. Zichtbare gebreken
BAUNAT N.V. vraagt haar klanten uitdrukkelijk om de aangekochte en (af)geleverde producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 2 maanden na levering of ontvangstname op één van de showrooms zoals meegedeeld op de website(s) van BAUNAT N.V., aan BAUNAT N.V. schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

6.2. Kosten van terugzending
Nadat de Klant werd gecontacteerd door een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V. kan de Klant verzocht worden het aangekochte product terug te zenden. In voorkomend geval moet de Klant hoe dan ook zelf instaan voor de kosten verbonden aan de terugzending van het aangekochte product aan BAUNAT N.V..

Artikel 7. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING
7.1. Wettelijk verzakingsrecht

 • Volgens het Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming uit het Belgische wetboek economisch recht, kan de Klant binnen 14 dagen na aflevering van het product, zonder het geven van een reden, zijn/haar verzakingsrecht uitoefenen.
 • Overeenkomstig het Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het wetboek economisch recht kan de Klant evenwel geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Klant worden aangeboden of zijn vervaardigd (en dus niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op baunat.com) of juwelen of losse diamanten waarvoor een persoonlijke offerte werd opgemaakt. Alle artikelen die niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op baunat.com worden beschouwd als artikelen met een gepersonaliseerd karakter. De volgende lijst is een niet-uitputtend overzicht: juwelen op maat, juwelen met prijzen die moeten aangevraagd worden, losse diamanten met gewijzigde specificaties op speciaal verzoek van de Klant, edelstenen, artikelen op www.baunat.com die op gelijk welke manier aangepast zijn op verzoek van de Klant, etc....Deze artikelen zijn expliciet op vraag van de klant vervaardigd of aangekocht en hebben als gevolg een persoonlijk karakter. Op deze artikelen is het herroepingsrecht bijgevolg niet geldig.
 • Bij de meeste aankopen bij BAUNAT is er steeds een termijn tussen betaling en ontvangstname. Af en toe is het echter mogelijk om een juweel dat voorradig is in een van de showrooms aan te kopen, betalen en meteen mee te nemen. Vanzelfsprekend is de retourgarantie na levering hier niet van toepassing, aangezien de Klant het diamantjuweel voor de betaling, aankoop en ontvangstname heeft kunnen beoordelen, net zoals bij elke ‘bricks & mortar’ juwelier.
 • Om misbruik te vermijden, is het recht van de retourgarantie enkel toepasbaar nadat de effectieve levering en ontvangst door de Klant van het bestelde en aangekochte artikel heeft plaatsgevonden. In het geval dat de klant een bestelling vóór de levering wenst te annuleren, zal er een waardevermindering en gemaakte administratiekost worden aangerekend.

7.2. Uitgebreid verzakingsrecht door BAUNAT N.V.
Onverminderd het wettelijk verzakingsrecht (zie 7.1. Algemene Voorwaarden), biedt BAUNAT N.V. aan haar Klanten (beperkt tot Klanten (Consument) die een privé persoon is) de mogelijkheid om tot dertig (30) dagen na aflevering van het aangekochte product, zonder het geven van een reden, zijn/haar verzakingsrecht uit te oefenen. Ook hier is de uitzondering qua verzakingsrecht overeenkomstig Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming uit het Belgische wetboek economisch recht (zie 7.1. Algemene Voorwaarden) van toepassing.

7.3. Voorwaarden verbonden aan het verzakingsrecht

 • In geval de Klant gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, is hij/zij verplicht het ontvangen product uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verlopen van de laatste dag van de dertig (30) dagen na de levering aan BAUNAT N.V. te bezorgen
 • De Klant zal vooreerst contact opnemen met een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V. van zijn/haar voornemen om af te zien van de aankoop. In het geval de Klant wenst gebruik te maken van diens retourrecht dan kan deze volgend formulier invullen.
 • Nadat de Klant de vertegenwoordiger van BAUNAT NV meedeelt dat hij zijn verzakingsrecht wil uitoefenen, moet het product op het hoofdkantoor van BAUNAT nv, Schupstraat 21, box 5 in 2018 Antwerpen, België, aankomen binnen veertien (14) dagen na de laatste dag van het verzakingsrecht van 30 dagen is bereikt.

7.4. Terugzending van het aangekochte product bij verzaking

 • De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van BAUNAT N.V., alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V. in ontvangst moet worden genomen.
 • De kosten (inclusief de verzekeringskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant.
 • Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de herinvoer (van buiten de Europese Unie) van het aangekochte juweel zijn steeds voor de Klant. Het spreekt vanzelf dat eventueel aangerekende import of andere taxen als gevolg van deze herinvoer steeds op de Klant zal verhalen.
 • BAUNAT N.V. is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor.
 • BAUNAT N.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat.
 • De Klant moet het aangekochte product waarop hij/zij het verzakingsrecht laat gelden, verzenden naar de maatschappelijke zetel van BAUNAT N.V., gevestigd te 2018 Antwerpen, België, Schupstraat 21, box 5.
 • Wij adviseren de Klant om diens aankoop met zorg te behandelen en deze terug te zenden in hun originele verpakking, volledig met alle documentatie en certificaten. Na ontvangst van de aankoop in ons hoofdkwartier te Antwerpen, zullen de goederen onderworpen worden aan een kwaliteits controle door onze Product Manager.
 • Als een item in een ongeschikte staat ontvangen wordt kan BAUNAT een vergoeding vragen, in waarde gelijk aan de waardevermindering van het item.
 • BAUNAT kan de retour van het item weigeren indien het item na het verlopen van de 30 dagen na aankoop wordt geretourneerd.
 • Indien het ontbreken van de originele verpakking, documentatie, certificaten of in het geval van een beschadigd item dat leidt tot een waardevermindering van het item, kan BAUNAT een schadevergoeding vragen gelijk aan deze waardevermindering.

 

7.5. Controle van het teruggezonden pakket bij verzaking en ruiling

 • Eenmaal het eerder aangekochte product in ontvangst werd genomen door BAUNAT N.V., zal het aangekochte product onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole, uitgevoerd door een kwaliteitcontroleur van BAUNAT N.V. onder toezicht van onze Product Manager, die zal nagaan of de voorwaarden voor verzaking of de voorwaarden voor ruil van het aangekochte product, voldaan zijn en of de toestand van de geretourneerde items de waarde van de items op geen enkele manier verminderd.
 • Indien het aangekochte product werd overgemaakt per retourzending, dan zal BAUNAT N.V. aan de Klant een e-mail verzenden of per telefoon informeren met betrekking tot de ontvangst van de geretourneerde aankoop.

7.6. Terugbetaling van het aangekochte product

 • Indien de Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in huidig artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt BAUNAT N.V. binnen tien (10) dagen, na ontvangst van het aangekochte product en na de kwaliteitscontrole door een gevolmachtigde vertegenwoordiger/inspecteur van BAUNAT N.V., zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan BAUNAT N.V. betaalde bedragen, na aftrek van de kosten zoals aangegeven onder punt 7.4 .
 • De terugbetaling geschiedt via een bank overschrijving op het rekeningnummer, dat BAUNAT N.V. van de Klant hiertoe heeft gekregen.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Overdracht van eigendom
De eigendom van het door de Klant aangekochte product gaat, niettegenstaande een feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij/zij de betaling die verschuldigd is voor dit aangekochte product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

8.2. Het belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren van het product
De Klant mag de (aangekochte) producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. PRODUCT GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Het juwelenaanbod van BAUNAT resulteert uit zeer bewuste en afgewogen keuzes met betrekking tot concept, stijl, kwaliteit, degelijkheid en veiligheid, waarbij de meest strenge richtlijnen van toepassing zijn. Alle juwelen worden in de verschillende stadia van het fabricageproces manueel vervaardigd en gecontroleerd door bedreven ambachtlui met jarenlange ervaring. Bovendien wordt elk afgewerkt juweel ook nog eens onderworpen aan een strenge algemene kwaliteitscontrole net voor verzending naar de klant.

9.1. Verborgen gebreken

 • BAUNAT N.V. garandeert voor een periode van 20 jaar de aangekochte en geleverde producten tegen verborgen gebreken.
 • Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, BAUNAT N.V. hiervan in kennis te stellen.
 • Aan de Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
 • Dit artikel 9.1 is niet van toepassing op horloges. Zie artikel 17 Algemene voorwaarden.

9.2. Uitsluiting van garantie
Onverminderd het in artikel 9 van huidige Algemene Voorwaarden bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie op gebreken van hieronder beschreven aard:
- indien het gebrek kan omschreven worden als slijtage en als normaal kan worden beschouwd;
- indien het gebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien het gebrek het gevolg is van in of aan het product aangebrachte veranderingen, onderhoud of reparaties door andere partijen;
- indien geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;
- indien de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- in geval van verlies van diamant(en), tenzij uit interne experten analyse blijkt dat deze het gevolg zijn van een fabricagefout.

9.3. Vrijwaring door de Klant
De Klant is gehouden BAUNAT N.V. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BAUNAT N.V. zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

9.4. Kosten voor producten die uitgesloten zijn van garantie

 • Onderzoekskosten
  Voor de aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel zijn uitgesloten van garantie zal de Klant altijd de kosten dragen die verbonden zijn aan het achterhalen van een defect van het aangekochte product of een onderdeel van het product, of de kosten verbonden aan het onderzoek ervan.
 • Herstellingskosten
  Voor die aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel uitgesloten zijn van garantie en waar een herstelling zich opdringt zal BAUNAT N.V. een kostenopgave opstellen. De Klant wordt voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de herstellingen door BAUNAT N.V., in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht van de kostenopgave. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om de kostenopgave te weigeren. In voorkomend geval zal de Klant diens eigendom retour ontvangen tegen de voorafgaandelijke betaling door de Klant van de verzendkosten en de onderzoekskosten.

9.5. Verval van eigendom
Bij gebreke aan betaling van de verzendkosten en de onderzoekskosten binnen de zes (6) maanden nadat aan de Klant de kostenbegroting werd bekendgemaakt,

 • Heeft BAUNAT N.V. het recht deze kosten aan de Klant te factureren;
 • Heeft BAUNAT N.V. het recht de bewaringskosten aan de Klant te factureren (i.e. huur, verzekeringen, edm…);
 • Heeft BAUNAT N.V. het recht om een sekwester aan te stellen, met opdracht om het product van de Klant te verkopen, met kosten voor wie het behoort.
9.6. Beperking van de schade
Elke schade waartoe BAUNAT N.V. om welke reden dan ook gehouden zou kunnen zijn aan een Klant, zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.7. Terugzending van het aangekochte product bij gebruik van productgarantie 
 • De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van BAUNAT N.V., alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van BAUNAT N.V. in ontvangst moet worden genomen.
 • De kosten (inclusief de verzekeringskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de herinvoer (vanuit buiten de EG) van het aangekochte juweel zijn steeds voor de klant.
 • BAUNAT N.V. is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor.
 • BAUNAT N.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat.
 • De Klant moet het aangekochte product verzenden naar de maatschappelijke zetel van BAUNAT N.V., gevestigd te 2018 Antwerpen, België, Schupstraat 21, box 5.

9.8 Wettelijke minimumgarantietermijn

BAUNAT hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten (indien blijkt dat dit een verborgen gebrek was of indien dit gebrek reeds aanwezig was voor de levering) aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De commerciële garantie van BAUNAT van 20 jaar heeft geen invloed op deze rechten. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 jaar zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De klant dient BAUNAT binnen de 2 maanden schriftelijk op de hoogte te brengen na de dag dat hij of zij het gebrek heeft vastgesteld.

Artikel 10. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN, AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Gebruik van apparatuur/aansluiting
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatica- en computerapparatuur, de hardware, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de software die hij/zij gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website(s) van BAUNAT N.V. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik en/of de slechte werking van de voormelde apparatuur, soft- en hardware, ten laste van de Klant.

10.2. Veiligheid en voorzorgen
De Klant verbindt er zich toe om bij het even welk probleem dat hij/zij ondervindt om toegang te krijgen tot de website(s) van BAUNAT N.V., evenals van eender welke probleem die hij/zij bij het gebruik van de website(s) van BAUNAT N.V. zou ondervinden, BAUNAT N.V. hiervan ogenblikkelijk in kennis te stellen.

10.3. Onbeschikbaarheid van de website(s)
De Klant kan BAUNAT N.V. niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat de website(s) van BAUNAT N.V. tijdelijk of definitief onbeschikbaar zou worden ten gevolge van andere factoren dan de kwade trouw van BAUNAT N.V.

10.4. Aansprakelijkheid van BAUNAT N.V.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgt, en behoudens bedrog, kan BAUNAT N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in hoofde van de Klant of enige derde te wijten aan:

 • alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
 • de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor het tot stand brengen van de dienstverlening, onderbrekingen van deze verbinding, op welke wijze dan ook, of problemen bij de doorzending en de ontvangst van verrichtingen, voor zover te wijten aan derden;
 • vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de verrichtingen te wijten aan derden zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig bezorgen van bepaalde mededelingen door tussenpersonen voor telecommunicatie waarop de Klant een beroep doet;
 • vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de leveringen te wijten aan de derde waarop BAUNAT N.V. beroept doet bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • fouten in de gegevens die aan BAUNAT N.V. bezorgd worden door betrouwbaar geachte derden;
 • indien de regelmatigheid van de website(s) in het gedrang zou worden gebracht tengevolge van handelingen, vergissingen of technische defecten ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak waarover BAUNAT N.V. geen rechtstreekse controle heeft.

Hieronder worden o.m., doch niet uitsluitend, begrepen:

 • overbelasting van het betrokken telecommunicatienetwerk aangeboden door de door de Klant gekozen operator;
 • onvoldoende, onberekenbare, gebrekkige, foutieve of afwezige dienstverlening door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de dienstverlening te verzekeren;
 • alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
 • beslissingen en verplichtingen opgelegd door de Belgische of andere overheden;
 • hypertext links waar BAUNAT N.V. geen controle over heeft, en die toegang verschaffen tot de website(s);
 • onjuistheid of onvolledigheid van gegevens afkomstig uit derde bronnen;
 • nalatigheid of fout van de Klant zelf.

10.5. Schadevergoeding
Indien BAUNAT N.V. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op de naam van BAUNAT N.V., de weergegeven informatie, de afbeeldingen, de mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website(s) berusten bij BAUNAT N.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • BAUNAT N.V. verwijst naar hetgeen hoger reeds werd uiteengezet in haar Algemene Voorwaarden (zie art. 1.3., 1ste streepje Algemene Voorwaarden). Alle onder het label van BAUNAT N.V. vervaardigde producten zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren BAUNAT N.V. toe.
 • Het is verboden de (handels-) naam BAUNAT en/of BAUNAT N.V., alsmede de onder het label van BAUNAT N.V. vervaardigde sierraden en juwelen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 • De Klant verklaart dat de door hem/haar aangekochte producten enkel bestemd zijn voor privégebruik en nooit voor commerciële doeleinden.
 • Niets in de Algemene Voorwaarden, alsmede geen enkele handeling bestaande uit het, op enigerlei wijze, downloaden of kopiëren van informatie en/of enig ander recht van BAUNAT N.V., kan beschouwd worden als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant of een derde. De Klant zal zich onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van BAUNAT N.V.. Voor zover het om zijn eigen gegevens gaat of om informatiemateriaal dat zijn exclusieve eigendom is, mag de Klant het door BAUNAT N.V. verstrekte informatiemateriaal downloaden, of afdrukken op papier, voor zover hij daarbij geen enkele vermelding van Copyright, ontheffing van aansprakelijkheid, of enige andere mededeling in de verstrekte informatie verwijdert, bewerkt of aanpast.
 • Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van BAUNAT N.V., verbindt de Klant zich ertoe BAUNAT N.V. te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van BAUNAT N.V. of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS
BAUNAT N.V. zal de gegevens die door de Klant worden verstrekt verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid, zoals weergegeven op de website(s) van BAUNAT N.V.. BAUNAT N.V. respecteert dienaangaande de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 13. WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAAARDEN, DE OFFERTES EN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

13.1. Doorvoeren van wijzigingen
BAUNAT N.V. kan de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden, de tarieven op de website(s) en de aangeboden producten ten allen tijde wijzigen (met uitzondering voor de producten met een gegarandeerde vaste prijs), en zal dit voordat de wijziging in voege treedt, door publicatie op de website(s) kenbaar maken aan de Klant. Huidig artikel laat de bepalingen van art. 1.4. Algemene Voorwaarden ongewijzigd.


13.2. Aanvaarding van de wijzigingen en/of aanpassingen
De doorgevoerde wijzigingen zijn van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website(s) van BAUNAT N.V. Het (verdergezet) gebruik van de website(s) na de publicatie van de gewijzigde of aangepaste algemene voorwaarden, wordt aanzien als de aanvaarding van de in de algemene voorwaarden gewijzigde en/of aangepaste bepalingen.
Het is de Klant steeds aangeraden om op regelmatige tijdstippen kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Artikel 14. GELDIGHEID EN AFSTAND VAN RECHT
 

14.1. Geldigheid
De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen uit onderhavige Algemene Voorwaarden zal in geen geval leiden tot de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid, of nietigheid van de overige bepalingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden. In het geval waarin de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een clausule onbetwistbaar vast komt te staan, zal deze clausule voor niet geschreven gehouden worden.


14.2. Niet verzaking
Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


Artikel 15. GESCHILLENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. Geschillenregeling
BAUNAT N.V. streeft er naar al haar Klanten tevreden te stellen. Mocht er naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen de Klant en BAUNAT N.V. tot stand gekomen overeenkomsten enige discussie ontstaan, dan wordt de Klant uitgenodigd om zonder dralen contact op te nemen met één van de verantwoordelijken van BAUNAT N.V.
BAUNAT N.V. stelt alles in het werk om de gerezen problemen, opmerkingen en/of klachten allerhande op een constructieve manier tot een goed einde te brengen , maar altijd met referentie naar de “Algemene voorwaarden”. BAUNAT is lid van Safeshops.be en erkent als dusdanig ook de klachtenprocedure van Safeshops.be. Dit betekent dat u als consument uw klacht ook steeds via Safeshops.be kan melden.Safeshops.be zal in dat geval vrijblijvend tussen u als klant en BAUNAT bemiddelen om een oplossing voor uw klacht te vinden. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link. Aangezien we de professionele integriteit van ons personeel hoog in het vaandel dragen, informeren we dat geen enkele vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen aan het adres van één van de werknemers van BAUNAT N.V. getolereerd zal worden en rechtstreeks zal resulteren in een overdracht van de communicatie met ons gespecialiseerd juridisch team. In dit opzicht, willen we benadrukken dat BAUNAT N.V. principieel steeds de noodzakelijke juridische stappen zal ondernemen (inclusief het opstarten van een gerechtelijke procedure) om zichzelf te beschermen tegen elke vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen.
 
15.2. Bevoegde rechter
Indien partijen onderling geen minnelijke regeling hebben kunnen nastreven dat tot een adequate oplossing heeft geleid, zijn –zonder afbreuk te doen aan de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991- de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) exclusief bevoegd om van het geschil tussen partijen kennis te nemen. De voertaal voor alle juridische geschillen zal Nederlands zijn. Om de communicatie met de andere partij te vergemakkelijken kan BAUNAT N.V. – naar eigen goeddunken – opteren voor de Engelse taal, maar dit kan in geen enkel geval als verplichting beschouwd worden.
15.3. Toepasselijk recht
Alle aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en dit volgens de ‘land-van-oorsprong-theorie', met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 16. DIVERSE BEPALINGEN
De maatschappelijke zetel BAUNAT N.V. is gevestigd te 2018 Antwerpen, België, Schupstraat 21, box 5, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen.

Voor vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. de diensten, bestellingen, het privacybeleid, de algemene voorwaarden van BAUNAT N.V. kan u zich steeds wenden tot:
- e-mail: info@baunat.com
- telefoon: +32 (0)3 201.24.90 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
- fax: +32/(0)3 201.24.99
- postadres: BAUNAT N.V., Schupstraat 21, bus 5, 2018 Antwerpen, België

Artikel 17. HORLOGES 

De Algemene Voorwaarden zoals hiervoor beschreven, zijn tevens van toepassing op horloges van BAUNAT aangeboden op de website, met uitzondering van de in dit artikel beschreven punten. De regels zoals bepaald in dit artikel 17 betreffende horloges hebben voorrang op de overige regels in de huidige Algemene voorwaarden.

17.1 Voorwerp – juwelen zonder diamant:

BAUNAT is een diamantjuwelenmerk, doch biedt deze kwaliteitsvolle horloges aan zowel met als zonder diamant. Deze horloges worden tevens vervaardigd uit 18 Kt goud en eerbiedigen onze hoge kwaliteitseisen. De horloges zonder diamant kunnen aangekocht worden zonder de verplichting tot aankoop van een diamantjuweel.

17.2 Leveringsmodaliteiten – termijn:

 • De geschatte tijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • BAUNAT N.V. streeft er naar elk aangekocht product zo snel mogelijk af te leveren of te laten afleveren.
 • Indien het horloge in voorraad is geldt in de regel dat de Klant rekening moet houden met een levertermijn van 5 tot 7 werkdagen.
 • Indien het horloge niet in voorraad is zal de Klant rekening moeten houden met een levertermijn van 6 tot 8 werkweken.
 • Deze termijn gaat in vanaf ontvangst van betaling op de bankrekening van BAUNAT.

17.3 Productgarantie:

 • De commerciële productgarantie van 20 jaar die BAUNAT zijn klanten biedt ten aanzien van juwelen en sierraden is niet van toepassing op horloges.
 • De wettelijke garantie van 2 jaar is onverkort van toepassing op horloges. Dit betekent dat bij gebreken of defecten (indien blijkt dat dit een verborgen gebrek was of indien dit gebrek reeds aanwezig was voor de levering) aan het horloge tot 2 jaar na de levering dit kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De klant dient BAUNAT binnen 2 maanden schriftelijk op de hoogte te brengen na de dag dat hij of zij het gebrek heeft vastgesteld.

 

Juridische informatie en privacy-beleid

1. JURIDICHE INFORMATIE
Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.baunat.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in het ‘Juridische informatie en privacy-beleid', en de ‘Algemene Voorwaarden BAUNAT N.V.' (zoals weergegeven op de website van BAUNAT N.V.) na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door BAUNAT N.V., Schupstraat 21, box 5, 2018 Antwerpen, Belgie, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle onder de naam en het label van BAUNAT N.V. vervaardigde sierraden en juwelen, evenals de teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren BAUNAT N.V. toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BAUNAT N.V. de (handels-)naam ‘BAUNAT' en/of ‘BAUNAT N.V.' alsmede de onder het label van BAUNAT N.V. vervaardigde sierraden en juwelen, en de op en via deze website aangeboden informatie te gebruiken, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van BAUNAT N.V. of van derden, verbindt U zich ertoe BAUNAT N.V. of de derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van BAUNAT N.V. of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Aansprakelijkheid van BAUNAT
BAUNAT N.V. verwijst voor zoveel als nodig naar haar Algemene Voorwaarden zoals die op de website van BAUNAT N.V. zijn gepubliceerd.
In elk geval besteedt BAUNAT N.V. veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker.
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. BAUNAT besteedt de grootste zorg aan de informatie die we meegeven op onze website. Wij kunnen nochtans niet garanderen dat deze informatie altijd volkomen foutloos is. Indien de informatie die wij meegeven een vergissing bevat die voor de gemiddelde consument duidelijk herkenbaar moet zijn, aanvaarden wij voor deze vergissing geen aansprakelijkheid. Bijgevolg, en ondanks haar betrachting om zo correct mogelijke informatie te verschaffen, staat BAUNAT N.V. in geen geval in voor:

 • voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan;
 • mogelijke virussen, indien deze, ondanks de voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. BAUNAT wijst alle aansprakelijkheid af voor elke en enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De producten die op de website(s) van BAUNAT N.V. zijn beschreven en afgebeeld geven een overzicht weer van het volledige gamma van BAUNAT N.V.
De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de bezoeker/klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen.
De bezoeker moet vooreerst zijn aankoopintentie bekend maken en de Algemene Voorwaarden aanvaarden, alvorens BAUNAT N.V. een aanbod tegen gegarandeerde vaste prijs kan formuleren.
BAUNAT N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
In bepaalde gevallen zal U een paswoord nodig hebben om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website van BAUNAT N.V. (bv. om de status van uw bestelling op te volgen).
De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien U een dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden.
U dient BAUNAT N.V. onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien U dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van BAUNAT N.V.
Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door U te zijn verricht. Indien BAUNAT N.V. reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan BAUNAT N.V. uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

2. PRIVACYBELEID VAN BAUNAT N.V. (klik hier)

3. VRAGEN, KLACHTEN OF OPMERKINGEN
Vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. het privacybeleid van BAUNAT N.V. kan u zich wenden tot:
- e-mail: info@baunat.be
- telefoon: +32/(0)3 201.24.90 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
- fax: +32/(0)3 201.24.99
- post:adres: BAUNAT nv, Schupstraat 21, bus 5, 2018 Antwerpen, Belgie
 

Antwerpen, 22 November 2018

Baunat.com

Online webshop voor hoogwaardige diamantjuwelen. Bekijk al onze juwelen met diamant in onze online shop. Onze aanpak met ongeëvenaarde service stelt ons in staat u deze juwelen aan te bieden tegen excellente prijzen. www.baunat.com

©2008-2022 BAUNAT

All Rights Reserved - 粤ICP备16057796号-2

Kunnen we u helpen?
PERSONAL
ASSISTANT
Hallo mijn naam is Gerd.Kan ik u helpen?
Hallo mijn naam is Gerd.Kan ik u helpen?
Nabijgelegen showrooms
BAUNAT
Schupstraat 21
2018 Antwerpen